Privacybeleid

Privacybeleid

Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in BlendJet en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke, schadeloosstelling, verdediging en onschadelijke advocatenhonoraria in rekening brengen die door een derde partij in rekening worden gebracht als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht scheidbaar te zijn van deze Servicevoorwaarden. een dergelijke bepaling hebben, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.


SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tenzij ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u naar ons eigen goeddunken er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met en inclusief de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en beheersen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller van de overeenkomst.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Parijs, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken door deze pagina te bezoeken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunt u sturen naar

Data gebruik

We delen uw (de bezoeker, de klant) trackingnummer van de bestelling, de naam van de koerier en het transactienummer dat aan uw bestellingen is gekoppeld. Met een dienstverlener genaamd Proveway Uptrack. Proveway Uptrack Synchroniseert en verifieert de verzendgegevens met de betalingsgateways. Proveway Uptrack gebruikt geen persoonlijke informatie zoals e-mailadres en uw naam. U kunt hier meer weten over het privacybeleid van Proveway - https://www.proveway.com/blog/privacy-policy

Contact